ECRİMİSİL SIK SORULAN SORULAR ECRİMİSİL SIK SORULAN SORULAR

Büyüt(Maksimize et)

1.   Ecrimisil nedir?

2.   Isgalci kimdir?

3.   Neden ecrimisil alınır?

4.   Ecrimisil kira bedeli midir?

5.   Ecrimisil ödemiş olmam taşınmazı kullanma hakkı verir mi?

6.   Ecrimisil bedeli nasıl belirlenir?

7.   Belirlenen ecrimisil bedeline itiraz edilebilir mi?

8.   Ecrimisil bedelinin ne kadar süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir?

9.   Vade sonunda ecrimisil bedelinin ödenmemesi halinde hangi işlemler yapılmaktadır?

10. Ecrimisil bedelinin taksitle ödenmesi mümkün müdür?

11. 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında kalan yerlerden ecrimisil alınır mı?

 

 

1. Ecrimisil nedir?

    Açıklama

    Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminattır.

Başa Dön

 

 

2. Isgalci kimdir?

    Açıklama

    Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilerdir.

Başa Dön

 

 

3. Neden ecrimisil alınır?

    Açıklama

    Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ecrimisil alınır.

Başa Dön

 

 

4. Ecrimisil kira bedeli midir?

    Açıklama

    Ecrimisil kira bedeli olmayıp, taşınmazın izinsiz kullanımının karşılığı olan bir tazminattır.

Başa Dön

 

 

5. Ecrimisil ödemiş olmam taşınmazı kullanma hakkı verir mi?

    Açıklama

    Ecrimisil bedellerinin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermemektedir. İkinci ve müteakip defalar ecrimisil tahsil edilmiş olması, Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca işgalcinin tahliye edilmesine engel teşkil etmez.

Başa Dön

 

 

6. Ecrimisil bedeli nasıl belirlenir?

    Açıklama

    Ecrimisil tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek; imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi (Tarım arazilerinde), alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, işgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir gibi her türlü objektif ölçüler dikkate alınarak rayiç değer tespit edilir.

Başa Dön

 

 

7. Belirlenen ecrimisil bedeline itiraz edilebilir mi?

    Açıklama

    Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ilgili İdareye dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir.

Başa Dön

 

 

8. Ecrimisil bedelinin ne kadar süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir?

    Açıklama

    Ecrimisilin Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde muhasebe birimlerine ödenmesi gerekmektedir

Başa Dön

 

 

9. Vade sonunda ecrimisil bedelinin ödenmemesi halinde hangi işlemler yapılmaktadır?

    Açıklama

    Süresinde ödenmeyen ecrimisil, millî emlak birimlerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere onbeş gün içerisinde vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir. Vergi daireleri veya gelir servisleri ecrimisil alacaklarını anılan Kanunun kapsamına giren amme alacakları gibi takip ve tahsil ederler.

Başa Dön

 

 

10. Ecrimisil bedelinin taksitle ödenmesi mümkün müdür?

     Açıklama

     Muhatabına tebliğ edilen ecrimisil ihbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ecrimisil borçlusunun yazılı olarak talep etmesi ve toplam ecrimisilin en az yüzde yirmibeşinin peşin olarak ödenmesi kaydıyla ecrimisil, en fazla bir yıl içinde taksitler hâlinde ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Taksitlerden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hale gelmektedir.

Ancak; 312 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 10. maddesine göre;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde, "Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri" için tespit edilen bedelin, diğer büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde, "diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezleri" için tespit edilen bedelin, diğer belediye ve mücavir alan sınırları içinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde, "diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000i geçen ilçeler" için tespit edilen bedelin %2sini,

b) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup, köy sınırları içinde ise, yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde, "diğer ilçeler" için tespit edilen bedelin %1ini,

geçmeyen ecrimisil bedellerinin taksitlendirilmesi talepleri kabul edilmez.

Başa Dön

 

 

11. 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında kalan yerlerden ecrimisil alınır mı?

     Açıklama

     Satış işlemlerine başlanılmamış ve hak sahipliği tespiti yapılmamış 2/B alanlarının işgalcilerinden ecrimisil alınmaktadır.

Başa Dön