KAMU KONUTLARINA İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR KAMU KONUTLARINA İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR

Büyüt(Maksimize et)

1.   2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedelleri nasıl belirlenmektedir?

2.   Kamu Konutlarının türleri nelerdir?

3.   Sıra tahsisli konutlar nasıl tahsis edilir?

4.   Sıra tahsisli konutların tahsisinde hak sahiplerinin puanları eşit olursa ne yapılır?

5.   Kamu konutlarında oturma süresi ne kadardır?

6.   Kamu konutu talebinde kendisine ait konutu olanların olmayanlardan ayrı bir düzenlemeye tabi tutulup tutulmadığı?

7.   Kamu konutları, mülkiyet durumu, yapı cinsleri ve kullanış özelliklerine göre kaç türe ayrılmaktadır?

8.   Kamu konutlarında aylık kira bedeli nasıl tespit edilir?

9.   Kamu konutlarında evcil hayvan beslenebilir mi?

10. Hizmet tahsisli konutlar üçüncü kişilere hizmet karşılığında kiraya verilebilir mi?

11. Daha önce konutta oturma süresi dolanlara kamu konutu tahsis edilebilir mi?

12. Puanlamada kamu konutunda oturan personelin hiç oturmayan personele göre puanı fazla ise öncelikle tahsis hangisine yapılır?

13. Kaloriferci olarak görevlendirilen personelden yakıt parası alınır mı?

14. Boş kamu konutunun aidat giderleri Devlet tarafından ödenir mi?

15. Özel tahsisli konutlarda oturan hangi makam ve rütbedeki kişiler kira bedeli öder hangileri kira bedeli ödemez?

 

 

1. 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedelleri nasıl belirlenmektedir?

     Açıklama 

     Kamu konutlarının aylık kira birim bedelleri her yıl yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğlerince belirlenmektedir.

Başa Dön

 

 

2. Kamu Konutlarının türleri nelerdir?

      Açıklama

      Kamu konutu türleri 4 çeşit olup bunlar;

           a) Özel tahsisli konutlar; Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.

           b) Görev tahsisli konutlar; Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.

           c) Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvele göre belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen konutlardır.

           d) Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi, meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel, ilgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam ve rütbe sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlileri ile kamu konutlarında  görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

Başa Dön

 

 

 

3. Sıra tahsisli konutlar nasıl tahsis edilir?

    Açıklama

    Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir.

Başa Dön

 

 

4. Sıra tahsisli konutların tahsisinde hak sahiplerinin puanları eşit olursa ne yapılır?

    Açıklama

    Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir.

Başa Dön

 

 

 

5. Kamu konutlarında oturma süresi ne kadardır?

    Açıklama

    Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir. Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır.

Başa Dön

 

 

 

6. Kamu konutu talebinde kendisine ait konutu olanların olmayanlardan ayrı bir düzenlemeye tabi tutulup tutulmadığı?

    Açıklama

    Kamu konutu tahsisi için yapılan puanlamada; Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelin (i) bendine göre, personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-15) puan

    Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede (i) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-10) puan düşüleceği hükme bağlanmıştır.

Başa Dön

 

 

7. Kamu konutları, mülkiyet durumu, yapı cinsleri ve kullanış özelliklerine göre kaç türe ayrılmaktadır?

    Açıklama

    Kamu konutları, mülkiyet durumu, yapı cinsleri ve kullanılış özelliklerine göre aşağıda belirtilen yedi tipe ayrılır.

           1-(A) Tipi konutlar;

           Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak     kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı kalorifersiz konutlardır.

           2-(B) Tipi konutlar;

           Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı; ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının ise sadece, su, elektrik ve aydınlatma giderlerinin kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması zorunluluğu olan kalorifersiz konutlardır.

           3-(C) Tipi konutlar;

           Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ve kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı kaloriferli konutlardır.

           4-(D) Tipi konutlar;

           Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı; kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının ise sadece, su, elektrik ve aydınlatma giderlerinin kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması zorunluluğu olan kaloriferli konutlardır.

           5-(E) Tipi konutlar;

           Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı, kalorifercinin ise kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması zorunluluğu olan kaloriferli konutlardır.

           6-(F) Tipi konutlar;

           Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri yapı cinsleri ile baraka niteliğinde olankalorifersiz konutlardır.

           7-(G) Tipi konutlar;

           Kamu kurum ve kuruluşlarının, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu hükümleri uyarınca, konutların ısınma, müşterek hizmet ve ihtiyaçlar ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılanması zorunluluğu olan kalorifersiz ve kaloriferli konutlardır.

Başa Dön

 

 

8. Kamu konutlarında aylık kira bedeli nasıl tespit edilir?

    Açıklama 

    Kamu Konutlarının aylık kira bedeli, o yıl için belirlenen aylık kira birim bedelinin, konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle, ilgili kurum ve kuruluşça tespit edilir. Brüt inşaat alanınınyüzyirmi metrekareden fazlası dikkate alınmaz.

Başa Dön

 

 

9. Kamu konutlarında evcil hayvan beslenebilir mi?

    Açıklama

    Kamu konutunda oturanlar konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler.

Başa Dön

 

 

10. Hizmet tahsisli konutlar üçüncü kişilere hizmet karşılığında kiraya verilebilir mi?

      Açıklama

      Kamu Konutları Yönetmeliğinin 2'nci maddesinde de belirtildiği üzere, kamu konutları; kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle sağlanan konutları kapsamakta olup, kamu konutlarının kamu kurum ve kuruluşları personelinin dışında üçüncü kişilere ücretli ya da ücretsiz olarak yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

Başa Dön

 

 

11. Daha önce konutta oturma süresi dolanlara kamu konutu tahsis edilebilir mi?

     Açıklama

     Sıra tahsisli kamu konutlarında oturma süresi 5 yıl olup, bu oturma süresince veya daha fazla süre konutta oturanlara, konut tahsis edilmez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Başa Dön

 

 

12. Puanlamada kamu konutunda oturan personelin hiç oturmayan personele göre puanı fazla ise öncelikle tahsis hangisine yapılır?

      Açıklama

Daha önce kamu konutundan faydalanmış personelin sıra tahsisli konut tahsisine ilişkin taleplerinin, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9'uncu maddesi uyarınca konuttan hiç yararlanmamış olanların mevcut talepleri karşılandıktan sonra, değerlendirilmesi gerekmektedir.

Başa Dön

 

 

13. Kaloriferci olarak görevlendirilen personelden yakıt parası alınır mı?

      Açıklama

Kaloriferci olarak görevlendirilen personelin hizmet tahsisli kamu konutundan yararlanacağı Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (d) fıkrasında ve hizmet tahsisli konutlardan kira bedeli alınmayacağına ilişkin hüküm anılan Yönetmeliğin 25'inci maddesinde yer almakta olup, kaloriferci için yakıt parası ödemeyeceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna göre kaloriferci olarak görevlendirilen personelden yakıt parası alınması gerekmektedir.

Başa Dön

 

 

14. Boş kamu konutunun aidat giderleri Devlet tarafından ödenir mi?

      Açıklama

Kamu konutlarının boş kaldığı süreler için yakıt giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

Başa Dön

 

 

15. Özel tahsisli konutlarda oturan hangi makam ve rütbedeki kişiler kira bedeli öder hangileri kira bedeli ödemez?

     Açıklama

    "Özel tahsisli" konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan makam ve rütbe sahipleri aşağıda gösterilmiştir.

    A - Temsil özelliği olup kira bedeli alınmayacak olanlar,  

    1 – Cumhurbaşkanı, Başbakan

    2 - Yurt dışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar.

    B - Kamu Konutları Kanunu'na göre, kira bedeli alınacak makam sahipleri: 

    1 - Bakanlar,

    2 - Yüksek Yargı Organları,

    a)  Anayasa Mahkemesi Başkanı,

    b)  Yargıtay Başkanı,

    c)  Danıştay Başkanı,

    d)  Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,

    e)  Sayıştay Başkanı,

    f)  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Danıştay Başsavcısı,

    3 - Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı.

    4 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,

    5 - Müsteşarlar ve Başbakanlık Müsteşarlığından emekli olanlar.

    6 - Diyanet İşleri Başkanı, Merkez Bankası Başkanı,

    7 - İl Valileri, Emniyet Genel Müdürü (Vali) 

    8 - Kaymakamlar, 

    C - Kamu Konutları Kanunu'na göre kira bedeli alınacak rütbe sahipleri;

    1 - Genelkurmay Başkanı,

    2 - Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı,

    3 - Genelkurmay 2.Başkanı,

    4 - Ordu Komutanları (Deniz ve Havada eşidi),

    5 - Kolordu Komutanları (Deniz ve Havada eşidi),

    6 - Orgeneral ve Oramiraller, 

    7 -Kuvvet Komutanları Kurmay Başkanları, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı Kurmay Başkanı,

    8 - Tümen ve Tugay Komutanları (Deniz ve Havada eşidi). 

Başa Dön