SATIŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR SATIŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Büyüt(Maksimize et)

GENEL SATIŞ SORULARI

 1. Hazine taşınmaz mallarının kaç türlü satışı vardır?

 2. Genel hükümlere göre satışlar kimlere yapılır?

 3. Yabancılara Hazine taşınmaz malı satılabilir mi?

 4. Satılamayacak hazine taşınmaz malları nelerdir?

 5. Satılacak Hazine taşınmaz malına nasıl kıymet takdiri yapılır?

 6. Genel hükümlere göre taşınmaz mal satın almak için ne yapmalıyım?

 7. Genel hükümlere göre kaç türlü ihale usulü vardır?

 8. Ihalelerde geçici teminat miktarı ne kadardır?

 9. Açık teklif usulünde ihale nasıl olur?

10. Kapalı teklif usulünde ihale nasıl olur?

11. Ihale Üzerinde kalan mükellef ne yapmalıdır?

12. Satış bedeli peşin mi ödenecektir?

13. Satış bedelinin tamamı taksitlendirilebilir mi?

14. Satış bedelinin taksit süresinden önce ödenmesi halinde faizler nasıl hesaplanır?

15. Satış bedelinin ödenmemesi veya ödenememesi halinde ne gibi işlem yapılır?

16. Ihalelerde yasak fiil ve davranışlar nelerdir?

17. Yasak Fiil ve davranışlar ile Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde herhangi bir yaptırım var mıdır?

18. Taksitler bitmeden taşınmaz malın tapusu alınabilir mi?

19. Satış ihalelerine ilişkin ilanlara nasıl ulaşabiliriz?

20. Ihalelere katılabilmenin genel şartları nelerdir?

21. Kimler ihaleye katılamaz?

22. Satışa konu taşınmazın fiili durumuna, imar durumuna, ödeme yerlerine, teminat ve diğer hususlarına ilişkin bilgiler nerede yer alır?

23. Satışa konu taşınmaz bulunduğu yer hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim?

24. Geçici teminat miktarı ne kadardır?

25. Geçici teminat miktarını nereye yatırabilirim ve ne zaman geri alabilirim?

26. Teminat olarak kabul edilecek değerler nelerdir?

27. Teminat mektubu nasıl alırım?

28. Teminat mektubunda bulunması gereken olmazsa olmaz özellikler nelerdir?

29. Satış ihalelerde uygulanan ihale usulü nedir, nasıldır?

 

 

ÖZEL SATIŞ SORULARI

 1. Doğrudan satış nedir?

 2. Doğrudan satış nasıl yapılabilir?

 3. Rayiç (piyasa) değer üzerinden doğrudan satış kimlere yapılır?

 4. Yabancı Devletlere taşınmaz satışı hangi amaçla yapılır?

 5. Üzerlerinde Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilen Taşınmazların Hak Lehtarlarına Satışı nasıldır?

 6. Hazinenin hissedar olduğu taşınmazların diğer hissedar veya hissedarlara satışındaki şartlar nelerdir?

 7. Hazinenin birden fazla hissedarı varsa satış nasıl yapılır?

 8. Tebligat yapıldığı halde hissesine düşen hazine hissesini almayanların hisseleri ne olacaktır?

 9. Tebligata rağmen süresi içerisinde satın almayan Hissedarların Hazine hissesinin tekrar satışını talep edebilir mi?

10. Köy ve mezra yerleşme alanlarında kalan Hazineye ait taşınmazların doğrudan satışı için herhangi bir kural var mıdır?

11. Tapu fazlalıklarının satışı nasıl yapılır?

12. Harca esas değer üzerinden doğrudan satış kimlere yapılır?

13. Özel Kanunlara göre satışlar nelerdir?

14. 4070 Sayılı Kanunun amacı nedir?

15. Kanun kapsamında kalan taşınmazlar nelerdir?

16. Satış yetkisi kimdedir?

17. Başvuru süresi nereye ve ne zamana kadar yapılmalıdır?

18. 4070 sayılı Yasaya göre satış yöntemleri nelerdir?

19. 4070 sayılı Yasaya göre doğrudan satışta öngörülen koşul nedir?

20. Doğrudan satış yapılabilecek kişiler kimlerdir?

21. 4070 sayılı yasaya göre Ihale yolu ile kimlere satış yapılabilir?

22. 4070 sayılı yasaya göre Ihale yolu ile yapılan satış ile 2886 sayılı Devlet Ihale Yasasına göre yapılan satış arasındaki fark nedir?

23. 4070 sayılı yasaya göre Ihale yolu ile yapılan satışlara kimler katılabilir?

24. Öncelikli Alım Hakkı nedir? Bu hak kimlere tanınmıştır?

25. Öncelikli alım hakkının kullanılması için öngörülen koşul nedir?

26. Öncelikli alım hakkına sahip kişi ihale yolu ile yapılan satışa katılma zorunluluğu varmıdır? Işlemler nasıl tamamlanır?

27. 4070 sayılı yasaya göre satışlarda taksit yapılabilir mi? Taksitlerde faiz oranı nedir?

28. Tarım arazilerinin 4070 sayılı Yasaya göre satışlarında Idarece tapu kayıtlarında ne yapılır?

 

 

 

 

 

GENEL SATIŞ SORULARI

1. Hazine taşınmaz mallarının kaç türlü satışı vardır?

Açıklama:

- Genel Hükümlere göre satış,

- Doğrudan satış,

- Özel Kanunlara göre satış.

 

Başa Dön

 

2. Genel hükümlere göre satışlar kimlere yapılır?

Açıklama:

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olan,
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren,
c) Gerçek kişilerce T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerce ise vergi kimlik numarasını bildiren,
ç)  ilanda belirtilen geçici teminat miktarını yatıran,
d) İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri veren,
e) Özel hukuk tüzel kişilerce yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi veren, her Türk vatandaşı ihaleye girerek en yüksek bedeli vermek, bu bedelin ise ihaleyi onaylayan yetkili makamca uygun görülmesi suretiyle hazine taşınmaz malını satın alabilir.

 

Başa Dön

 

3. Yabancılara Hazine taşınmaz malı satılabilir mi?

Açıklama:

2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesine göre Yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanunî sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler. Sınırlı aynî hak tesis edilmesinde de aynı koşullar aranır. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı aynî hakların toplam yüzölçümü iki buçuk hektarı geçemez.

 

Başa Dön

 

4. Satılamayacak hazine taşınmaz malları nelerdir?

Açıklama:

Satışı mümkün olmayan taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kamu hizmetlerine tahsisli bulunan taşınmazlar,
b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup tescili mümkün olmayan taşınmazlar,
c) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan taşınmazlar,
ç) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup, Kültür ve Turizm Bakanlığınca satılması uygun görülmeyen taşınmazlar,        
d) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalması nedeniyle Çevre ve Orman Bakanlığına tahsisi gereken taşınmazlar,
e) 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen bölgelerde kalan ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce satışı uygun görülmeyen taşınmazlar,   
f) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalıp Genelkurmay Başkanlığınca satılması uygun görülmeyen taşınmazlar, 
g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar ile 17/10/1983 tarih ve 2924 sayılı Kanun gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı emrine geçen taşınmazlar,     
ğ) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi gereken taşınmazlar (Hazineye ait olmayanlarla tevhit şartı olanlar ile Hazinenin hissedar olduğu taşınmazlar hariç),
h) 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna göre tapu tahsis belgesi verilen taşınmazlar,  
ı) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında kalması nedeniyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsisi gereken taşınmazlar,      
i) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,  
j) Teferruğ yoluyla edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş taşınmazlar, 
k) Kamulaştırma yoluyla edinilip 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı süresi dolmamış taşınmazlar,
l) Özel kanun hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi, devri, terki ve kullanım hakkı verilmesi gereken taşınmazlar,          
m) Elbirliği halindeki mülkiyet durumu paylı mülkiyete dönüştürülmemiş taşınmazlar,    
n) İmar planlarında bir kamu hizmeti için ayrılmış olan taşınmazlar (ilgili idare tarafından bu hizmette kullanılmayacağı belirtilen taşınmazlar hariç),  
o) Kısmi satın alma talebi olan ancak, ifrazı Hazine lehine olmayan taşınmazlar,
p) Belediye sınırları içerisinde 1/5000 lik ve 1/1000 lik plan olmayan yerler.

 

Başa Dön

 

5. Satılacak Hazine taşınmaz malına nasıl kıymet takdiri yapılır?

Açıklama:


Satılacak Taşınmaz mal için idarece bedel takdir edilir veya ettirilir. ihale komisyonunca karara bağlanır.

Satışta; Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurularak,

- gerektiğinde bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar, ilgili kuruluş veya bilirkişilerden de araştırılarak, (Taşınmazın imar durumu, bina ve inşaat sahası büyüklüğü, işyerlerine, meskun yerlere yakınlığı ve ulaştırma durumu, belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, bitki örtüsü, toprak cinsi ve yapısı vb. itibariyle en iyi kullanım alternatiflerinin göz önünde bulundurularak emsal satışlar da dikkate alınmak suretiyle)

- emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinden az olmamak üzere  rayiç bedel esas alınarak taşınmazın kıymet takdiri yapılır.

 

Başa Dön

 

6. Genel hükümlere göre taşınmaz mal satın almak için ne yapmalıyım?

Açıklama:

Bir dilekçe ile taşınmaz malın bağlı bulunduğu ilçede ise malmüdürlüğü, İlde ise Defterdarlık Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat edilir. Satın alınmak istenilen Hazineye ait taşınmazın özelliklerinin (ada, parsel,yüzölçüm v.s.) bulunduğu, açık adresini belirtir bir dilekçe ile müracaat edilmesi halinde ihale günü ve saati müracaat edene bildirilir.

 

Başa Dön

 

7. Genel hükümlere göre kaç türlü ihale usulü vardır?

Açıklama:

Satışlarda İki türlü ihale usulü vardır.

 1. Açık teklif usulü
 2. Kapalı teklif usulü

 

Başa Dön

 

8. Ihalelerde geçici teminat miktarı ne kadardır?

Açıklama:

İhalelerde geçici teminat miktarı ilanda belirtilmektedir. Bu miktar tahmin edilen bedelin % 10'u ile % 30 arasında bir bedeldir.

 

Başa Dön

 

9. Açık teklif usulünde ihale nasıl olur?

Açıklama:

İlanda belirtilen bedel üzerinden bütün teklifler açık bir şekilde sıra ile alınır. En yüksek bedeli teklif edene geçici ihale yapılır.

 

Başa Dön

 

10. Kapalı teklif usulünde ihale nasıl olur?

Açıklama:

 İlanda belirtilen bedel üzerinden bütün teklifler kapalı zarf içerisinde alınır. En yüksek bedeli teklif edene geçici ihale yapılır.

 

Başa Dön

 

11. Ihale Üzerinde kalan mükellef ne yapmalıdır?

Açıklama:

Kesinleşen ihale kararı kendisine tebliğ eden mükellef 15 gün içerisinde taşınmaz malın satış bedelini idareye yatırarak tapu kayıtlarında taşınmazın ferağını (tapusunu) alabilir.

 

Başa Dön

 

12. Satış bedeli peşin mi ödenecektir?

Açıklama:

Taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Bedelin taksitle ödenmesi halinde idare ile alıcı arasında örneği (Ek-5) de yer alan "Taksitli Satış Sözleşmesi" düzenlenir, sözleşmenin bir örneği alıcıya verilir.

 

Başa Dön

 

13. Satış bedelinin tamamı taksitlendirilebilir mi?

Açıklama:

Hayır. Satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 YTL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 YTL sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

 

Başa Dön

 

14. Satış bedelinin taksit süresinden önce ödenmesi halinde faizler nasıl hesaplanır?

Açıklama:

Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibariyle faiz hesaplanacaktır.

 

Başa Dön

 

15. Satış bedelinin ödenmemesi veya ödenememesi halinde ne gibi işlem yapılır?

Açıklama:

Satış bedelinin taksitle ödenmesinin talep edilmesi ve üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde, idarece, alıcıya borcunu onbeş gün içerisinde ödemesi, borcunu bu süre içinde de hesaplanacak faizi ile birlikte ödememesi durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilecektir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, taşınmaz Hazine mülkiyetinde ise sözleşme feshedilerek, ihale ile yapılan satışlarda geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, doğrudan satışlarda ise satış bedelinin yüzde onu, bütçeye irat kaydedilecek ve satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya iade edilecektir. Taşınmaz, banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilerek alıcı adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek, kalan borç faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

 

Başa Dön

 

16. Ihalelerde yasak fiil ve davranışlar nelerdir?

Açıklama:

 İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

 • Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
 • Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,
 • İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,

 

Başa Dön

 

17. Yasak Fiil ve davranışlar ile Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde herhangi bir yaptırım var mıdır?

Açıklama:

 - Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar,

- Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçenler,

- Mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyenler,

hakkında bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilecektir.

 

Başa Dön

 

18. Taksitler bitmeden taşınmaz malın tapusu alınabilir mi?

Açıklama:

Taşınmazın satış bedeli tamamen ödenmedikçe tapuda ferağ verilmeyecek ancak, kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya ipotek tesis edilmesi durumunda tapu verilebilmektedir.

 

Başa Dön

 

19. Satış ihalelerine ilişkin ilanlara nasıl ulaşabiliriz?

Açıklama:

İlanlar gazete, internet ve defterdarlık binalarının ilan tahtaları olmak üzere 3 yolla duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olmamak üzere toplam iki defa duyurulur. Ayrıca ihalenin tahmin edilen bedeli her yıl bütçe kanunu ile belirlenen bedelin 3 katını aşıyorsa,  bir kere de resmi gazete  de yayınlanır.

İnternet ortamında ise ilanlar www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/ sitesinin  taşınmaz mal ihale ilanları kısmından duyurulmaktadır.

Ayrıca defterdarlık binasının ilan tahtalarında da duyurulara yer verilmektedir.

 

Başa Dön

 

20. Ihalelere katılabilmenin genel şartları nelerdir?

Açıklama:

a) Kanuni ikametgah sahibi olmak
b) Türkiye de tebligat adresi göstermek
c) İhaleye katılabilmek için ilanda belirtilen  gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak
d) İstenilen teminatı ve belgeleri eksiksiz vermek
e) Tüzel kişiler açısından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu yerden sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişiliğin temsilcisinin temsile yetkili olduğuna dair noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek

 

Başa Dön

 

21. Kimler ihaleye katılamaz?

Açıklama:

1. İhaleyi yapan idarenin:
    a) İta amirleri,
    b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
    c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımları,
    d) (a),(b),ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları, (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)
2. Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.


Ayrıca, mahkemece kamu hizmetlerini yapmaktan yasaklanmış olanlar ile Medeni Kanununa göre mahcurlar(hapiste olanlar, akli sağlığı yerinde olmayanlar) ile reşit olmayan küçükler de ihalelere katılamazlar.

 

Başa Dön

 

22. Satışa konu taşınmazın fiili durumuna, imar durumuna, ödeme yerlerine, teminat ve diğer hususlarına ilişkin bilgiler nerede yer alır?

Açıklama:

Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinde yer alır.

 

Başa Dön

 

23. Satışa konu taşınmaz bulunduğu yer hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim?

Açıklama:

Satışa konu taşınmazın kadastral haritasına (parselin sınırlarını ve özelliklerini gösteren harita) bakarak o taşınmaz hakkında bilgi edinilir. Söz konusu taşınmaz şehir merkezinde ise ayrıca halihazır haritası da (üzerindeki fiili durumuna yani varsa yapılaşma şeklini gösteren kroki veya harita) ilanda belirtilebilir.

 

Başa Dön

 

24. Geçici teminat miktarı ne kadardır?

Açıklama:

Tahmini bedelin %10'undan az olmamak üzere %30'una kadar geçici teminat alınabilir. Satışa konu taşınmazla ilgili tahmini satış bedeli üzerinden oluşturulacak geçici teminat miktarı ilanda belirtilir.

 

Başa Dön

 

25. Geçici teminat miktarını nereye yatırabilirim ve ne zaman geri alabilirim?

Açıklama:

İhale saatinden önce Defterdarlık binasındaki muhasebe servisine yatırılacağı gibi Malmüdürlüklerine de yatırılabilir. İhale sonrası üzerine ihale kalmayanlar daha önce para yatırırken aldıkları makbuzlarla başvurarak paralarını hemen geri alabilirler. Üzerine ihale kalanlar ise tapularını alınca geçici teminatlarını geri alabilirler.

 

Başa Dön

 

26. Teminat olarak kabul edilecek değerler nelerdir?

Açıklama:

a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller,
d) Yurt dışında  yerleşik olduklarını konsolosluklardan veya bulundukları  şehrin resmi makamlarından alacakları belgeyle ispatlayan  yurt dışında yerleşik kişiler ile  geçimini yurt  dışında temin eden Türk vatandaşlarından, Hazinece yapılan taşınmaz mal satış ihalelerinde T.C. Merkez Bankasınca belirtilen konvertibl (YTL'ye dönüştürülebilir) döviz, teminat olarak alınabilir.

 

Başa Dön

 

27. Teminat mektubu nasıl alırım?

Açıklama:

Bankalardan ve Özel Finans Kurumlarından alınır.

 

Başa Dön

 

28. Teminat mektubunda bulunması gereken olmazsa olmaz özellikler nelerdir?

Açıklama:

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışa çıkarılan taşınmazın pafta, ada ve parsellenin belirtilmesi, banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları ile banka teyit yazısı ile her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi gerekir.

 

Başa Dön

 

29. Satış ihalelerde uygulanan ihale usulü nedir, nasıldır?

Açıklama:

Satış ihalelerinde açık teklif, kapalı teklif usulü olmak üzere iki tür ihale usulü uygulanır. Genel olarak uygulanan ihale usulü Açık teklif usulüdür. Her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı ki bu tutar 2009 yılı için 10.000 000 TL dir.- geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Açık teklif usulü ile yapılan ihaleler isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ki bu saat 14:00 dür- komisyon başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla, kapalı teklif usulüne göre düzenlenen teklif mektubu esaslarına uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Daha sonra ihalede hazır bulunanlar şartnameyi imzalar. Ve sonrasında ilk teklifler ihaleye ait arttırma kağıdına yazılır. Posta ile teklif varsa oda yazılır. Daha sonra açık arttırmaya geçilir. Açık arttırma sırasında ihaleden çekilenler daha sonra tekrar teklif veremezler. İhale tahmini bedelden aşağı kalmamak üzere en yüksek teklifi veren kişiye ihale edilir.

 

Başa Dön

 

 

 

 

 

ÖZEL SATIŞ SORULARI

1. Doğrudan satış nedir?

Açıklama:

İhale yapmaksızın satıştır.

 

Başa Dön

 

2. Doğrudan satış nasıl yapılabilir?

Açıklama:

4706 sayılı Kanuna göre doğrudan satışlar

  Rayiç (piyasa) değer üzerinden

  Harca esas değer üzerinden

  Özel Kanunlara göre doğrudan satışlar

 

Başa Dön

 

3. Rayiç (piyasa) değer üzerinden doğrudan satış kimlere yapılır?

Açıklama:

 1. Yabancı Devletlere Taşınmaz Satışı
 2. Üzerlerinde Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilen Taşınmazların Hak Lehtarlarına Satışı
 3. Hazinenin Hissedar Olduğu Taşınmazların Diğer Hissedar veya Hissedarlara Satışı
 4. Köy ve Mezra Yerleşme Alanlarında Kalan Taşınmazların Satışı
 5. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa Göre Kurulan Vakıflara Taşınmaz Satışı
 6. Kanunla Kurulmuş Kurum ve Kuruluşlar ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Taşınmaz Satışı
 7. Tapu Fazlalıklarının Satışı
 8. Serbest Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Kalan Taşınmazlarının Satışı

 

Başa Dön

 

4. Yabancı Devletlere taşınmaz satışı hangi amaçla yapılır?

Açıklama:

Hazineye ait taşınmazlar, karşılıklı olmak ve Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, diplomatik amaçla kullanılmak üzere yabancı devletlere doğrudan satılabilecektir.

 

Başa Dön

 

5. Üzerlerinde Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilen Taşınmazların Hak Lehtarlarına Satışı nasıldır?

Açıklama:

Üzerlerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş Hazineye ait taşınmazların, (orman vasıflı olup; 6831 sayılı Orman Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca kesin izin verilmiş veya kesin tahsis yapılmış ya da sınırlı ayni hak tesis edilmiş yerler hariç) zemini ile üzerindeki bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmı, talep edilmesi halinde doğrudan satılabilecektir.

 

Başa Dön

 

6. Hazinenin hissedar olduğu taşınmazların diğer hissedar veya hissedarlara satışındaki şartlar nelerdir?

Açıklama:

Çeşitli nedenlerle hisseli hale gelmiş taşınmazlardaki Hazine hissesi, uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi ve her iki durumda da taşınmazın yüzde kırk hissesini aşmamak kaydıyla talep sahibi hissedar veya hissedarlarına doğrudan satılabilecektir.

 

Başa Dön

 

7. Hazinenin birden fazla hissedarı varsa satış nasıl yapılır?

Açıklama:

Birden fazla hissedar olması ve Hazine hissesini satın almak istemeleri durumunda, bu hissedarlara hisseleri oranında satış yapılacaktır.

 

Başa Dön

 

8. Tebligat yapıldığı halde hissesine düşen hazine hissesini almayanların hisseleri ne olacaktır?

Açıklama:

Adlarına tebligat yapıldığı halde, en geç otuz gün içinde satın alma talebinde bulunmayan hissedarın hissesi oranına düşen Hazineye ait miktar diğer hissedarlara satılabilecektir. Diğer hissedar veya hissedarların adreslerinin tespit edilememesi ve tebligat yapılamaması halinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebligat yapılacak ve süresi içerisinde satın alma talebinde bulunulmadığı takdirde, hissedarın hissesine düşen miktar diğer hissedarlara satılabilecektir.

 

Başa Dön

 

9. Tebligata rağmen süresi içerisinde satın almayan Hissedarların Hazine hissesinin tekrar satışını talep edebilir mi?

Açıklama:

Tebligat yapıldığı halde süresi içinde satın alınamayan Hazine hissesinin, hissedarı tarafından yeniden talep edilmesi ve geçerli bir mazereti bulunması halinde satış talebi bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilebilecektir.<

 

Başa Dön

 

10. Köy ve mezra yerleşme alanlarında kalan Hazineye ait taşınmazların doğrudan satışı için herhangi bir kural var mıdır?

Açıklama:

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü beşbin metrekareye kadar (bu miktar dahil) olan Hazineye ait taşınmazlar kullanıcılarına, bunların kanuni veya akdi haleflerine doğrudan satılabilecektir.

 

Başa Dön

 

11. Tapu fazlalıklarının satışı nasıl yapılır?

Açıklama:

(1) Tapuda Hazine dışındaki kişiler adına tescilli olup, "...metrekareden fazlası Hazineye aittir" şerhi bulunan taşınmazlardaki fazlalıklar tapu malikine veya mirasçılarına doğrudan rayiç bedel üzerinden satılabilecektir. Bu satışlarda başvuru süresi ve miktar sınırlaması aranmayacaktır.

(2) Taşınmazın birden fazla hissedarının bulunması durumunda, Hazinenin sahip olduğu hisse miktarına ilişkin bu Tebliğin XI-B/B.1-c bölümünde belirtilen sınırlamalar dikkate alınmaksızın hissedarlara hisseleri oranında satılacaktır.

 

Başa Dön

 

12. Harca esas değer üzerinden doğrudan satış kimlere yapılır?

Açıklama:

4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası gereğince Hazineye ait taşınmazlar;

a) Küçük sanayi sitesi yapılmak üzere bu amaçla kurulmuş kooperatifler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

b) Borsa yapılmak üzere ticaret borsalarına,

c) Serbest bölge olarak kullanılmak üzere, bu amaçla tahsis edilmiş taşınmazlar da dahil, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, teknoloji geliştirme bölgelerinde yönetici şirkete,

d) Toplu konut üretmek amacıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilecektir.

 

Başa Dön

 

13. Özel Kanunlara göre satışlar nelerdir?

Açıklama:

1-4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun

2-4071 sayılı Kanuna Göre 3 Mart 1340 (1924) Tarihli 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmazlardan Bazılarının Zilyetlerine Devri

3-4072 sayılı Kanuna Göre Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devri

 

Başa Dön

 

14. 4070 Sayılı Kanunun amacı nedir?

Açıklama:

4070 sayılı Kanun, Hazineye ait tarım arazilerinin

kullanıcılarına,

kiracılarına,

hissedarlarına ve taşınmazın bulunduğu köy veya belde ile sosyo-ekonomik ilişkisini kesmemiş olanlara satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

 

Başa Dön

 

15. Kanun kapsamında kalan taşınmazlar nelerdir?

Açıklama:

Kanun kapsamına sadece Hazineye ait tarım arazileri girmektedir.

 

Başa Dön

 

16. Satış yetkisi kimdedir?

Açıklama:

4070 sayılı taşınmaz malların satış yetkisi Defterdarlıklara (Yetki kapsamında) devredilmiştir.

 

Başa Dön

 

17. Başvuru süresi nereye ve ne zamana kadar yapılmalıdır?

Açıklama:

Kanun kapsamında taşınmaz satın almak isteyenlerin taleplerinin değerlendirilebilmesi için Kanunun müracaat tarihi olan 19/3/1995 ve 19/3/1997, 13/7/2001 ve 13/7/2003 ile 19/7/2003 ve 19/7/2006 tarihleri arasında ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğüne başvuruda bulunmuş olmaları gerekmektedir.

 

Başa Dön

 

18. 4070 sayılı Yasaya göre satış yöntemleri nelerdir?

Açıklama:

 • Doğrudan satış
 • İhale yolu ile satış

 

Başa Dön

 

19. 4070 sayılı Yasaya göre doğrudan satışta öngörülen koşul nedir?

Açıklama:

Hazineye ait tarım arazilerinin Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre kiracılarına, hissedarlarına ve tarımsal amaçla kullanıcılarına doğrudan satılabilmesi için; bu kişilerin birikmiş kira ve ecrimisil borçlarının asıllarını yüzde yirmi fazlası ile ödemeleri gerekmektedir.

Bu şekilde ödeme yapıldığı takdirde ayrıca gecikme zammı ve faiz tahsil edilmeyecektir.

 

Başa Dön

 

20. Doğrudan satış yapılabilecek kişiler kimlerdir?

Açıklama:

Kiracılar:  4070 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, topraksız ve yeterli toprağı olmaması nedeni ile 31/12/2002 tarihinden önce 6/10/1994 tarih ve mülga 198 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca kendilerine Hazineye ait tarım arazisi kiraya verilen ve 31/12/2002 tarihi itibariyle kiracılık sıfatı devam eden kiracılara, başvurmaları durumunda rayiç bedel üzerinden doğrudan satış yapılabilecektir. Topraksız ve yeterli toprağı olmaması nedeni ile kiracı olanlara doğrudan satışta, bu taşınmazların 31/12/2002 tarihinden önce beş yıl süre ile kullanım şartı aranmayacaktır.

Hissedarlar: Kanunun 6 ncı maddesine göre, Hazinenin tarım arazilerindeki hissesi, diğer hissedarlara rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecektir.Hisseli taşınmazın, hissedarların dışında kiracı veya başka bir şahıs tarafından kullanılması halinde, öncelik hissedarlara tanınacaktır. Hissedarlar tarafından satın alınmaması halinde, taşınmaz hak sahibi kiracıya veya kullanan şahsa satılabilecektir.

Taşınmazın birden fazla hissedarının bulunması durumunda, Hazinenin sahip olduğu hisse miktarına ilişkin bu Tebliğin XI-B/1-c bölümünde belirtilen sınırlamalar dikkate alınmaksızın başvuruda bulunan hissedarlara hisseleri oranında satılacaktır. Kalan Hazine hissesinin satışı, hissedarlar arasında eşitsizlik yaratmamak bakımından Kanunun öngördüğü başvuru süresi bittikten sonra başvuruda bulunan hissedarlara hisseleri oranında yapılacaktır. Ancak, diğer hissedarlar kendisine düşen Hazine hissesini almak istemediklerini noter onaylı belge ile bildirmeleri halinde, bu süre beklenmeksizin Hazine hissesi yine hisseleri oranında diğer hissedarlara satılabilecektir.

Tarımsal Amaçla Kullananlar: Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına doğrudan satılabilmesi için bu taşınmazların 31/12/2002 tarihinden önce beş yıl süre ile fiilen tarımsal amaçla kullanıldığının İdarece belirlenmiş olması ve taşınmazın halen tarımsal amaçla kullanılması gerekmektedir.

 

Başa Dön

 

21. 4070 sayılı yasaya göre Ihale yolu ile kimlere satış yapılabilir?

Açıklama:

4070 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre ihale yolu ile satış, Hazineye ait tarım arazilerini kullananlardan, doğrudan satış yönteminden yararlanamayacak durumda olup da, Kanunda belirtilen diğer şartları taşıyanlara yapılan satışlarda uygulanacaktır.

 

Başa Dön

 

22. 4070 sayılı yasaya göre Ihale yolu ile yapılan satış ile 2886 sayılı Devlet Ihale Yasasına göre yapılan satış arasındaki fark nedir?

Açıklama:

Bu satış, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda öngörülen satıştan, ihaleye katılım ve ilan yönünden farklıdır. İhale yöntemi ile satılacak tarım arazilerinin, doğrudan satıştan farklı olarak, köy veya belde sınırları içinde olması gerekmektedir. Bu nedenle il veya ilçe belediye sınırları içinde kalan tarım arazilerinin satışında 8 inci madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Tarım arazilerinin satışına ait ilan, köy veya belde muhtarlıklarına bildirilerek, köyde alışılmış usullere göre duyurularak yapılacaktır. Gerekli görülen durumlarda, bunlara ek olarak belirlenecek başka yollarla da ilan yapılabilecektir.


Başa Dön

 

23. 4070 sayılı yasaya göre Ihale yolu ile yapılan satışlara kimler katılabilir?

Açıklama:

Taşınmazın bulunduğu köy veya belde nüfusuna kayıtlı ve o köy veya beldede oturmakta olan,

31/12/2002 tarihinden önce o köy veya beldede bir taşınmazı malik veya zilyet olarak tasarruf eden,

gerçek kişiler katılabileceklerdir.

 

Başa Dön

 

24. Öncelikli Alım Hakkı nedir? Bu hak kimlere tanınmıştır?

Açıklama:

Kanunun 8 inci maddesi hükmüne göre; 31/12/2002 tarihinden önce Hazineye ait tarım arazilerini kullananlardan, doğrudan satış hakkından yararlanamamış olanlar veya bunların kanuni mirasçıları taşınmazı fiilen kullanmaları ve bu hususun İdarece belirlenmiş olması koşuluyla, ihale yoluyla satışa çıkarılan tarım arazilerini öncelikli alım hakkına sahiptirler.

 

Başa Dön

 

25. Öncelikli alım hakkının kullanılması için öngörülen koşul nedir?

Açıklama:

4070 sayılı Kanunun 9 ve geçici 2 nci maddeleri uyarınca tarım arazilerinin satışı sırasında öncelikli alım hakkının kullanılabilmesi için, hak sahibi kişinin başvuru süresi içinde, ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğüne müracaat etmiş olması gerekmektedir.

 

Başa Dön

 

26. Öncelikli alım hakkına sahip kişi ihale yolu ile yapılan satışa katılma zorunluluğu varmıdır? Işlemler nasıl tamamlanır?

Açıklama:

Yoktur. Ancak;

Öncelikli alım hakkı olan kişiler ihaleye katılsın veya katılmasın, ihale; ihale yetkilisince onaylanmadan önce kendilerine yedi gün içinde yapılacak tebligat üzerine, onbeş gün içinde ihale bedelinin tamamını veya en az dörtte birini yatırmaları, kalan tutarı ise peşinatın ödenmesini izleyen en çok iki yıl içinde taksitle ödeyeceklerini örneği (Ek- 16) da yer alan "4070 Sayılı Kanun Uyarınca Taksitle Satışı Yapılan Hazine Taşınmazlarına Ait Satış Sözleşmesi" ile taahhüt etmeleri halinde, ihale öncelikli alım hakkı sahibine, öncelikli alım hakkı sahibinin birden fazla olması halinde ise satış veraset ilamında gösterilen hisseleri oranında yapılacak ve bu durum üzerinde ihale kalan istekliye bildirilecektir.

Öncelikli alım hakkı sahibi, bu süre içinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmez ise üzerinde ihale kalan istekliye 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre tebligat yapılarak işlemler tamamlanacaktır.

 

Başa Dön

 

27. 4070 sayılı yasaya göre satışlarda taksit yapılabilir mi? Taksitlerde faiz oranı nedir?

Açıklama:

4070 sayılı Kanuna göre yapılacak satışlarda satış bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle de ödenebilir. Taksitli satışlarda satış bedeli, herhangi bir parasal sınıra tabi olmaksızın ve faizsiz olarak en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yıl içinde faizsiz olarak eşit taksitle ödenecektir. İlk taksit, peşinatın ödenmesinden sonra altı ay içinde kalan taksitler ise ilk taksidi takip eden en fazla üçer aylık dönemler halinde tahsil edilebilecektir.

 

Başa Dön

 

28. Tarım arazilerinin 4070 sayılı Yasaya göre satışlarında Idarece tapu kayıtlarında ne yapılır?

Açıklama:

4070 sayılı Kanuna göre gerek doğrudan, gerekse ihale ile satılan tarım arazileri, on yıl süre ile tarım dışı amaçlarla kullanılamayacaktır. Bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine yazılacaktır. Bu süre sonunda tarım dışı amaçla kullanım Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınacak izne tabi olacaktır.

 

Başa Dön